Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Just Dai Fashion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 60188847

1.2 Adres

Just Dai Fashion - Showroom 2.01.02

Koningin Wilhelminaplein 13

1062 HH AMSTERDAM

TEL. WEBSHOP: +31 6 11077095
TEL. WHOLESALE: +31 6 24321574

E: info@justdai.nl

1.3 Bankgegevens

ABN AMRO BANK N.V.

Rekeningnr. : NL11ABNA0544160274

BIC Nr.:  ABNANL2A

1.4 BTW nr. : NL853800868.BO1

1.5 Website: www.justdai.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Justdai.nl evenals op alle met Justdai.nl aangegane overeenkomsten.

2.2 Justdai.nl kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 De Overeenkomst tussen Justdai.nl en Koper komt tot stand door de bestelling te bevestigen.

3.3 Justdai.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Winkelhouder te weigeren.

3.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Justdai.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 4. Levering

4.1 Justdai.nl garandeert niet dat alle producten te allen tijde beschikbaar zijn.

4.2 Wij behouden ons echter het recht voor een bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag, openstaande facturen of het betalingsgedrag in het verleden. In dergelijke gevallen zullen wij contact opnemen (uiterlijk binnen 6 werkdagen).

4.3 Als men in het verleden niet of te laat aan de betalingsverplichting heeft voldaan, wordt de bestelling pas in behandeling nemen nadat men deze vooruit heeft betaald. Indien wij het vermoeden hebben dat men onder een andere naam of adres bestelt, dan behouden wij ons het recht voor de bestelling te weigeren.

4.4 Justdai.nl is gerechtigd naar eigen believen en bevinden, zonder overleg met de Koper derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

4.5 Mocht een ontvangen bestelling niet overeenkomen met het door de klant ingevulde bestelformulier dan dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Justdai.nl.

4.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres in ontvangst zijn genomen, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende algemene voorwaarden en verzendkosten gelden.

4.8 Wij streven er na om: Als u op werkdagen voor 17.00 uur besteld, de producten de volgende dag bij u af te leveren, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook bij overmacht kunt u hier geen rechten aan ontlenen. Als u in het weekend besteld kan de levering langer duren.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Tenzij op www.justdai.nl anders is vermeld, luiden alle prijzen en tarieven in euro’s en inclusief BTW. Andere overheidsheffingen worden apart verrekend.

5.2 Alle prijzen op www.justdai.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6. Betaling

6.1 Bij bestellingen via de internet site kan op de volgende manieren worden betaald:

- iDEAL

- MisterCash

- Afterpay

- Klarna - Achteraf betalen

- Creditcard

- Sofort Banking

- ING Homepay

- KBC

- Belfius

6.2 Indien een levering van producten zonder voorafgaand overleg met Justdai.nl in ontvangst wordt genomen, wordt deze aan Justdai.nl geretourneerd. Justdai.nl heeft dan het recht om de Koper rente- , administratie en verpakkingskosten evenals de volledige kosten van verzending en retourzending in rekening te brengen.

6.3 Zodra de Koper de in 6.2 vermelde kosten heeft voldaan evenals het aankoopbedrag van het bestelde, zal Justdai.nl de bestelling alsnog verzenden.

Artikel 7. Het ontvangen van een bestelling

7.1 Na het ontvangen van een bestelling mag de Koper de producten direct keuren, zijn de producten niet in een goede staat bij de Koper bezorgd dan dient dit binnen 24 uur na ontvangst hier melding van te maken bij Justdai.nl, (per e-mail of per telefoon).

7.2 De Koper heeft het recht om ontvangen bestelling binnen een termijn van 14 dagen terug te sturen naar Justdai.nl, dit houdt in dat een bestelling wat retour komt in ieder geval binnen 14 dagen terug moet zijn bij ons. 

7.3 Wanneer een bestelling binnen deze termijn aan Justdai.nl wordt geretourneerd zal het aankoopbedrag; van de bestelling na ontvangst op de bank of giro rekening van de Koper worden teruggestort. De Koper dient Justdai.nl per e-mail op de hoogte te brengen van het retour sturen van een bestelling en de datum van het retour sturen te vermelden.

7.4 De bestelling dient ongeopend en compleet te zijn, verzegelingen van producten dienen ongebroken te zijn.

7.5 Zijn de producten toch geopend of een verzegeling toch verbroken of verkeren de producten in een slechte staat (zonder dat van te voren te hebben aangegeven), dan worden de producten wederom naar de Koper geretourneerd en zijn de verzendkosten voor de Koper. De producten worden pas verstuurd als de verzendkosten vooraf betaald zijn.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Justdai.nl is niet aansprakelijk voor het verkeerde of onjuist gebruik van de bestelde producten. Kijk voor het gebruik van een product eerst altijd naar de gebruiksaanwijzing op het etiket van het product. Mocht een beschrijving of gebruiksaanwijzing van een product niet duidelijk zijn, neem dan contact op met Justdai.nl, per e-mail of telefonisch.

Artikel 9. Privacy

9.1 De door de Koper verstrekte gegevens worden opgenomen in het Justdai.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel- , bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

9.2 Als u geen berichten meer wilt ontvangen van Justdai.nl, dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven door een mail te sturen naar justdai_fashion@hotmail.nl

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
Justdai.nl door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de bestelling redelijkerwijs niet van Justdai.nl kan worden gevergd, zal de uitvoering van de bestelling worden opgeschort, Danwel de bestelling worden geannuleerd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Mocht u na het lezen van onze algemene voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze algemene voorwaarden,
neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Artikel 11 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.